Ống luồn đàn hồi TP

Qui Cách ĐVT Đơn giá (VNĐ)
ø16 50m/cuộn 96.000
ø20 50m/cuộn 137.000
ø25 50m/cuộn 190.000
.
.
.
.