NẸP VUÔNG

Qui cách Đvt Đơn giá (vnđ) Đóng gói
Vuông 1p5 1m7/cây 5.200 100 cây /bó
Vuông 1p5 1m8/cây 5.400  100 cây /bó
Vuông 1p5 1m9/cây 5.600 100 cây /bó
Vuông 1p7 1m7/cây 6.500 100 cây /bó
Vuông 2p loại 1 1m7/cây 7.450 100 cây /bó
Vuông 2p loại 1 1m8/cây 7.900 100 cây /bó
Vuông 2p loại 1 1m9/cây 8.350 100 cây /bó
Vuông 2p loại 2 1m7/cây 7.050 100 cây /bó
Vuông 2p loại 2 1m8/cây 7.500 100 cây /bó
.
.
.
.