NẸP LỔ

Qui cách  ĐVT Số dây điện chứa/nẹp                  (16-14AWG) Đơn giá (VNĐ) Đóng gói
Nẹp lổ 25×25 Cây (1m7) 10-25 28.000 50 cây
Nẹp lổ 25×45 Cây (1m7) 20-25 37.000 30 cây
Nẹp lổ 33×33 Cây (1m7) 25-45 38.800 30 cây
Nẹp lổ 33×45 Cây (1m7) 40-55 43.000 20 cây
Nẹp lổ 45×45 Cây (1m7) 60-70 49.500 20 cây
Nẹp lổ 45×65 Cây (1m7) 110-120 58.600 20 cây
Nẹp lổ 65×65 Cây (1m7) 180-200 72.000 12 cây

 

.
.
.
.