Nẹp bán nguyệt TP+ nối nẹp

Qui cách ĐVT Đơn giá (VNĐ)
BN (30×12) mm cây (1m2) 36.000
BN (40×16) mm  cây (1m2) 56.000
BN (60×22) mm  cây (1m2) 76.000
BN (80×22) mm  cây (1m2) 116.000
Nối nẹp BN (40×16) mm cái 1.500
Nối nẹp BN (60×22) mm cái 1.800
.
.
.
.