Đế nổi TP

Qui cách Đơn giá (vnđ/cái)
Đế nổi đơn dùng cho mặt vuông 5.000
Đế nổi dùng cho mặt sino 4.600
Đế nổi dùng cho mặt PANA 6.500
Đế nổi đôi dùng cho mặt pana 8.500
Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.