Co không nắp TP

Qui cách ĐVT Đóng gói
Co không nắp ø16 900vnđ/cái 100 cái
Co không nắp ø20 1.400vnđ/cái 100 cái
Co không nắp ø25 2.000 vnđ/cái 50 cái
Co không nắp ø32 3.200 vnđ/cái 25 cái
.
.
.
.